Quy định mới về lấy phiếu tín nhiệm: Xem xét tiêu chí gương mẫu của vợ, chồng, con

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.
Quy định mới về lấy phiếu tín nhiệm: Xem xét tiêu chí gương mẫu của vợ, chồng, con
Ông Võ Văn Thưởng - Ảnh: GIA HÂN

Tín nhiệm thấp đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức, miễn nhiệm

Quy định của Bộ Chính trị đưa ra các quan điểm, nguyên tắc trong lấy phiếu tín nhiệm, trong đó nghiêm cấm và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

Những cán bộ có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. 

Quy định nêu việc lấy phiếu tín nhiệm là đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, giúp cán bộ "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác...

Theo quy định, người được lấy phiếu tín nhiệm là cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp có đơn vị trực thuộc.

Cán bộ đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm lấy phiếu không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm.

Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3, giữa nhiệm kỳ đại hội. 

Lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội, HĐND các cấp bầu hoặc phê chuẩn thực hiện theo quy định của Quốc hội. 

Lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu thực hiện theo chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh lãnh đạo cấp ủy địa phương tiến hành sau khi lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND các cấp bầu.

Lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý khác tiến hành sau sơ kết 6 tháng đầu năm của năm thứ 3 giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp.

Xem xét tính năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ

Quy định nêu rõ hai tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm là phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (tính từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm lấy phiếu). 

Trong đó có xét đến khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ và xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạ‌y cả‌m; Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; Sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, Pháp Luật của Nhà nước.

Ngoài ra việc lấy phiếu tín nhiệm còn xem xét đến tính năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Phiếu tín nhiệm ghi rõ họ tên, chức vụ của người được lấy phiếu tín nhiệm, các mức độ tín nhiệm theo ba mức "tín nhiệm cao", "tín nhiệm" và "tín nhiệm thấp". 

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh được thực hiện theo ba bước gồm: bước 1 chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm, bước 2 tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bước 3 báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm. 

Với các chức danh cán bộ do Quốc hội và HĐND bầu hoặc phê chuẩn, Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo cụ thể hóa, tổ chức thực hiện.

Kết quả phiếu tín nhiệm được công bố tại các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm. Đối với ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư công khai trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Với các chức danh do Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn thì công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và nhân dân biết. Các chức danh, chức vụ còn lại trong hệ thống chính trị công khai tại hội nghị lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật