Sớm hoàn thiện các chính sách về đất, giảm phiền hà cho dân

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, giảm đầu mối, giảm trung gian, giảm phiền hà, tiêu cực cho người dân, doanh nghiệp trong các vấn đề về quản lý đất đai.
Sớm hoàn thiện các chính sách về đất, giảm phiền hà cho dân
Chính phủ đề ra năm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18 của Trung ương khóa XIII. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 37 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" (gọi tắt là Nghị quyết 18).

Mục đích của Nghị quyết là nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết 18, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm đối với từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Từ đó đề ra giải pháp để các bộ, ngành, cơ quan và địa phương xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 18 đạt hiệu quả cao nhất, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Hoàn thiện các thể chế về chính sách quản lý đất đai

Nghị quyết của Chính phủ đề ra năm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là tuyên truyền, giáo dục, thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, đáng chú ý là hoàn thành việc xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi), một số dự án Luật có liên quan và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Chính phủ giao Bộ TN&MT chủ trì hoàn thành việc xây dựng và trình Chính phủ, Quốc hội xem xét ban hành Luật Đất đai (sửa đổi) trong năm 2023 và các Luật khác có liên quan theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Cùng đó là hoàn thiện cơ chế xác định giá đất; cơ chế, chính sách tài chính về đất đai; các quy định Pháp Luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất...

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai. Trong đó, đẩy mạnh phân cấp trong việc quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai và gắn với trách nhiệm giải quyết của từng cấp chính quyền địa phương; giảm đầu mối, giảm trung gian, gắn với cải cách hành chính, giảm phiền hà, tiêu cực.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất; xây dựng và hoàn thiện đúng tiến độ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận thông tin về quản lý, quy hoạch và sử dụng đất…

Thực hiện đăng ký bắt buộc về quyền sử dụng đất và mọi biến động đất đai; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ trong quản lý đất đai; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ vi phạm Pháp Luật, lợi dụng công vụ, lợi dụng chính sách về đất đai để trục lợi, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và các tổ chức…

Siết kỷ luật, tránh tiêu cực trong lĩnh vực đất đai

Thứ tư, đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chính phủ giao thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Pháp Luật về đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai.

Các địa phương phải thường xuyên kiểm tra, thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành, các cấp tại địa phương, thực hiện phương châm giải quyết triệt để tranh chấp về đất đai từ cơ sở, tránh vượt cấp lên trung ương.

Thứ năm, tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất.

Liên quan đến quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2023 - 2025, Chính phủ giao Bộ TN&MT chủ trì rà soát, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sách, Pháp Luật về đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh, việc quản lý sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp, việc quản lý, sử dụng quỹ đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường đã bàn giao về địa phương.

Về đất có nguồn gốc từ sắp xếp trụ sở, cơ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước, di dời cơ sở sản xuất, đơn vị sự nghiệp, cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2023 - 2024, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì rà soát, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định để xử lý những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc về đất đai.

Cụ thể là các vấn đề liên quan đến thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi sắp xếp lại trụ sở, cơ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước để chuyển sang mục đích phát triển kinh tế bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; đất của các đã di dời khỏi trung tâm đô thị lớn; đất thu hồi từ cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật